phân tích chiến lược

AI là trung tâm đổi mới

AI sẽ là trung tâm trong mọi hoạt động đổi mới của tổ chức không chỉ bao gồm lĩnh vực nhân sự. 
CÔNG NGHỆ 

GPT-4 có khoảng một tỷ tham số ước tính vô song. Độ chính xác vẫn còn giới hạn trong khoảng 70%-80%, nhưng đáng kể đã được cải thiện so với các mô hình trước đó

KINH TẾ

Dự kiến việc vận hành ChatGPT tốn khoảng 3 triệu đô la Mỹ mỗi tháng, nhưng nó có sẵn cho đại chúng
Xã hội chấp nhận 

ChatGPT mang lại lợi ích ngay lập tức, với sự cố gắng ít ỏi.
Nó giúp người viết diễn thuyết, học sinh viết bài luận và các chuyên gia viết chiến lược

Yếu tố pháp lý

Các thể chế chính trị đã ban hành các luật về phát triển AI: Bảo mật dữ liệu cá nhân, quan điểm chính trị, đạo đức, nội dung trái pháp luật, quan hệ quốc tế 

Nắm bắt nhanh cơ hội với AI, liên hệ Tiêu Kim để được hỗ trợ chia sẻ kiến thức, tư vấn và đồng hành.

Tác động mạnh mẽ của Chat - GPT (Phân tích PEST)

Phân tích PEST

CÁC THUẬT NGỮ CƠ BẢN VỀ AI

Hiểu rõ hơn về các mô hình tạo ra AI

ChatGPT là một hệ thống trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi OpenAI, dựa trên kiến trúc GPT-3.5. Nó được thiết kế để tương tác với con người thông qua văn bản và cung cấp các phản hồi tự động dựa trên thông tin và kiến thức trong dữ liệu mà nó đã học từ trước. ChatGPT có khả năng trò chuyện, trả lời câu hỏi, hỗ trợ trong việc giải quyết vấn đề, cung cấp thông tin và nhiều tác vụ văn bản khác.
Foundation models là một thuật ngữ trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy, thường được sử dụng để chỉ các mô hình ngôn ngữ tổng quan và mạnh mẽ. Những mô hình này được đào tạo trên dữ liệu lớn từ internet để hiểu và sản xuất văn bản và thông tin ngôn ngữ tự nhiên. Các foundation models đại diện cho sự tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như dự đoán từ tiếp theo trong câu, dịch văn bản, tóm tắt, phân tích tình cảm, và nhiều tác vụ khác.

Một trong những foundation model phổ biến nhất là GPT (Generative Pre-trained Transformer), như GPT-3 và phiên bản mới hơn GPT-4, được phát triển bởi OpenAI. Các mô hình như GPT-3 và GPT-4 đã chứng minh khả năng ấn tượng trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như chatbots, tạo nội dung tự động, và nhiều tác vụ khác.

Foundation models là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng cho nhiều ứng dụng AI hiện đại và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Một "large language model" (LLM) là một mô hình trí tuệ nhân tạo sử dụng học sâu (deep learning) để xử lý và tạo ra văn bản tự nhiên bằng cách sử dụng các kiến thức từ một lượng lớn dữ liệu văn bản. Mô hình này có kích thước lớn, tức là nó có nhiều triệu tham số và đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu huấn luyện.

Các LLM nổi tiếng như GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) của OpenAI hoặc GPT-4 là ví dụ về các mô hình ngôn ngữ lớn. Những mô hình này được đào tạo trước (pretrained) trên một lượng lớn văn bản từ internet, điều này giúp chúng hiểu và tạo ra văn bản tự nhiên với mức độ giống con người.

Các ứng dụng của LLM rất đa dạng, bao gồm tạo ra văn bản, dịch thuật, tóm tắt nội dung, trả lời câu hỏi, phân tích tâm trạng, xây dựng chatbot và ứng dụng nhiều lĩnh vực khác liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các LLM đã đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.
Generative AI (Artificial Intelligence) là một lĩnh vực trong trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung vào việc tạo ra dữ liệu mới hoặc tạo ra nội dung sáng tạo. Trong Generative AI, mô hình máy tính được sử dụng để tạo ra dữ liệu mới dựa trên dữ liệu huấn luyện và các quy tắc học được từ đó. Mô hình này có khả năng tạo ra dữ liệu mới mà không cần sự can thiệp của con người.

Một trong những phần quan trọng của Generative AI là việc sáng tạo nội dung, bao gồm việc tạo ra hình ảnh, âm thanh, văn bản và nhiều loại dữ liệu khác. Một số ứng dụng cụ thể của Generative AI bao gồm:

1. **Generative Adversarial Networks (GANs):** Là một loại kiến trúc mạng thần kinh sử dụng để tạo ra hình ảnh hoặc dữ liệu số tự nhiên mới. GAN bao gồm hai mạng riêng biệt: một mạng tạo dữ liệu và một mạng đối đầu kiểm tra tính thật giả của dữ liệu được tạo.

2. **Language Models:** Các mô hình ngôn ngữ như GPT (Generative Pre-trained Transformer) có khả năng tạo ra văn bản tự nhiên và có thể được sử dụng để viết bài, tạo tiêu đề, và tạo nội dung văn bản khác.

3. **Tạo nội dung multimedia:** Generative AI có thể tạo ra âm thanh, video, và hình ảnh mới. Ví dụ, có thể tạo ra âm thanh nhạc, tạo hoạt hình, hoặc tạo ra hình ảnh từ mô tả văn bản.

4. **Tạo dữ liệu ảo cho đào tạo máy học:** Generative AI có thể tạo ra dữ liệu mới để huấn luyện các mô hình máy học khi không có đủ dữ liệu thực tế.

Generative AI có tiềm năng trong nhiều ứng dụng sáng tạo và thay đổi cách chúng ta tạo ra và tương tác với nội dung số. Tuy nhiên, cần chú ý đến các vấn đề liên quan đến đạo đức và an ninh khi sử dụng Generative AI, như sự lạm dụng trong việc tạo nội dung giả mạo hoặc gây rối.

5 CÁCH TỔ CHỨC XÂY CHIẾN LƯỢC TÁI TẠO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ

ĐỂ KHAI THÁC SỨC MẠNH CỦA AI TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, CHRO CẦN HÌNH DUNG LẠI CÁCH TIẾP CẬN DỮ LIỆU KỸ NĂNG.ĐIỀU NÀY BAO GỒM NHỮNG DỮ LIỆU HỌ SỬ DỤNG VÀ
BAO NHIÊU TRONG SỐ ĐÓ, HỌ SỬ DỤNG NÓ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ TẠO CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CHO NHÂN VIÊN VÀ NHỮNG THÁCH THỨC VỀ MẶT KỸ THUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC CỦA TỰ ĐỘNG HÓA ĐANG TỒN TẠI.

1.BAO NHIÊU DỮ LIỆU CẦN THU THẬP?

• Dữ liệu được sử dụng để làm gì
• Bao nhiêu được tự động hóa
• Cách phát hiện kỹ năng
• Cách sử dụng dữ liệu thị trường

2. SỬ DỤNG DỮ LIỆU SKILLS ĐỂ LÀM GÌ?

Tra cứu hồ sơ năng lực, xây dựng lộ trình công danh, lựa chọn các nhân sự cho các vị trí phù hợp? AI có thể làm việc đó không?

3. BAO NHIÊU QUÁ TRÌNH CÓ THỂ TỰ ĐỘNG HOÁ?

Tự động thu thập các biểu hiện, thực chứng về kĩ năng? Tự động đánh giá, xác thực kĩ năng của nhân viên? Tự động đề cử các nhân tài cho các vị trí dựa trên các tính toán mà con người chưa tính đến.

4. CÁCH CÁC KĨ NĂNG ĐƯỢC THU THẬP?

Tra cứu hồ sơ năng lực, xây dựng lộ trình công danh, lựa chọn các nhân sự cho các vị trí phù hợp? AI có thể làm việc đó không?

5. ĐỐI SÁNH NGUỒN DỮ LIỆU BÊN NGOÀI

Khó khăn của một doanh nghiệp là tiếp cận nguồn dữ liệu lớn về kĩ năng. Và AI có ưu thế vượt trội trong việc tiếp cận, khai thác, tổng hợp và đối sánh các dữ liệu kĩ năng của nội bộ với bên ngoài nhằm đưa ra quyết định đúng

Các ứng dụng AI trong nhân sự

Các ứng dụng của AI hữu ích trong quản trị nguồn nhân lực

Tư vấn nhân sự: ChatGPT có thể được sử dụng để cung cấp tư vấn cho các nhân sự trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể, như quy trình tuyển dụng, quản lý hiệu suất, và phát triển nghề nghiệp.

Hướng dẫn và đào tạo nhân viên: ChatGPT có thể cung cấp hướng dẫn và đào tạo trực tuyến cho nhân viên về các chủ đề như chính sách và quy trình nội bộ, quyền lợi và nghĩa vụ của họ, và kỹ năng mềm cần thiết cho công việc của họ.

Quản lý dữ liệu nhân sự: ChatGPT có thể hỗ trợ trong việc quản lý dữ liệu nhân sự, như cập nhật thông tin cá nhân của nhân viên, thời hạn nghỉ phép, và các thông tin quản lý khác.

Tư vấn về lợi ích và bảo hiểm: ChatGPT có thể cung cấp thông tin và tư vấn về lợi ích và bảo hiểm cho nhân viên, giúp họ hiểu rõ về các lựa chọn và quyền lợi của mình.

Hỗ trợ trong quá trình tuyển dụng: ChatGPT có thể giúp quản lý nhân sự trong quá trình tuyển dụng, từ việc xác định nhu cầu tuyển dụng, tạo mô tả công việc, đến tiến hành cuộc phỏng vấn và xử lý hồ sơ ứng viên.

Phân tích dữ liệu nhân sự: ChatGPT có khả năng phân tích dữ liệu nhân sự để cung cấp thông tin về hiệu suất làm việc của nhân viên, dự đoán khả năng nghỉ việc, và đề xuất các biện pháp cải thiện.

Hỗ trợ trong quản lý hiệu suất: ChatGPT có thể cung cấp hướng dẫn và gợi ý cho quản lý về cách quản lý hiệu suất của nhân viên, bao gồm việc thiết lập mục tiêu, đánh giá định kỳ, và phản hồi xây dựng.

Phát triển chính sách và quy trình: ChatGPT có thể hỗ trợ trong việc phát triển và cập nhật chính sách và quy trình liên quan đến nhân sự trong tổ chức.
  1. Tiếp nhận và sàng lọc ứng viên: Chatbot AI có thể tự động tiếp nhận hồ sơ ứng viên và thực hiện quá trình sàng lọc sơ bộ dựa trên các tiêu chí quy định. Điều này giúp giảm thời gian và công sức mà nhân viên tuyển dụng phải dành cho việc đánh giá hàng trăm hồ sơ.
  2. Cuộc trò chuyện ứng viên: Chatbot AI có khả năng thực hiện cuộc trò chuyện trực tiếp với ứng viên để thu thập thông tin chi tiết về kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và mục tiêu nghề nghiệp của họ. Cuộc trò chuyện này có thể đưa ra các câu hỏi tùy chỉnh dựa trên vị trí cụ thể mà ứng viên đang xin việc.
  3. Lên lịch phỏng vấn: Chatbot có thể tự động đề xuất lịch phỏng vấn dựa trên sự ưa thích và sẵn sàng của ứng viên cũng như lịch làm việc của những người tham gia phỏng vấn.
  4. Cung cấp thông tin về vị trí công việc và tổ chức: Chatbot có thể cung cấp thông tin chi tiết về vị trí công việc, các lợi ích, văn hóa tổ chức, và câu hỏi thường gặp về quá trình tuyển dụng. Điều này giúp ứng viên hiểu rõ hơn về công ty và vị trí họ đang xem xét.
  5. Kiểm tra tham chiếu: Chatbot có thể gửi yêu cầu kiểm tra tham chiếu tự động đến các nguồn tham chiếu của ứng viên và thu thập thông tin về kinh nghiệm và phẩm chất chuyên nghiệp của họ.
  6. Theo dõi tiến trình tuyển dụng: Chatbot có thể cung cấp thông tin về tiến trình tuyển dụng cho cả ứng viên và nhân viên tuyển dụng. Điều này giúp duy trì tương tác liên tục và cung cấp thông tin cụ thể về thời gian và tiến độ.
  7. Hướng dẫn ứng viên sau khi được chấp nhận: Sau khi ứng viên được chấp nhận, chatbot có thể cung cấp hướng dẫn về quá trình nhập cư và giấy tờ liên quan đến công việc mới.
Tạo nội dung tự động:

AI có thể được sử dụng để tạo nội dung đào tạo tự động, bao gồm viết bài giảng, slide trình bày, bài viết, hoặc tài liệu học tập. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho giảng viên và tác giả.
Cá nhân hóa hóa nội dung đào tạo:

AI có thể phân tích dữ liệu cá nhân về học viên và đề xuất nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Điều này giúp tạo ra trải nghiệm học tập cá nhân hóa.
Dự đoán và tạo bài kiểm tra:

AI có thể dự đoán các câu hỏi hoặc bài kiểm tra dựa trên nội dung đào tạo và đánh giá mức độ hiểu biết của học viên. Điều này có thể giúp cải thiện việc đánh giá và đo lường hiệu suất học tập.
Hỗ trợ học viên trong thời gian thực:

Chatbot hoặc hệ thống trò chuyện AI có thể cung cấp hỗ trợ cho học viên bất kỳ lúc nào. Họ có thể giải đáp câu hỏi, giúp giải quyết vấn đề và hướng dẫn học viên trong quá trình học tập.
Phân tích dữ liệu học tập:

AI có thể phân tích dữ liệu học tập để theo dõi tiến bộ của học viên, xác định điểm yếu, và đề xuất các khóa học bổ sung hoặc nội dung cá nhân hóa để cải thiện hiệu suất học tập.
Tạo nội dung đa phương tiện:

AI có thể tự động tạo nội dung đa phương tiện như video, hình ảnh, và âm thanh để tăng cường trải nghiệm học tập.
Tích hợp đào tạo vào hệ thống quản lý học tập (LMS):

AI có thể tích hợp vào các hệ thống quản lý học tập để tạo ra một trải nghiệm đào tạo liền mạch, cho phép học viên truy cập nội dung và thông tin học tập từ một nền tảng duy nhất.
Kiểm tra sự hiểu biết tự động:

AI có thể tự động đánh giá và đánh dấu bài kiểm tra hoặc bài tập của học viên, giúp tiết kiệm thời gian cho giảng viên và cải thiện tính khách quan của việc đánh giá.
Hệ thống quản trị nhân lực (HRMS - Human Resource Management System) sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp tối ưu hóa quản lý và tương tác với nhân viên trong tổ chức. Dưới đây là một số ứng dụng quan trọng của HRMS dựa trên AI:

Tuyển dụng và tuyển chọn:

Sử dụng AI để phân tích hồ sơ và CV của ứng viên, đánh giá kỹ năng và kinh nghiệm.
Tạo hệ thống chatbot AI để tương tác với ứng viên, giải đáp các câu hỏi cơ bản và thu thập thông tin cần thiết.
Dự đoán tiềm năng của ứng viên dựa trên dữ liệu và thông tin từ quá trình tuyển dụng trước đó.
Đào tạo và phát triển nhân viên:

Sử dụng học máy để đề xuất các khóa học và đào tạo phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cá nhân của từng nhân viên.
Tạo ứng dụng học tập điện tử dựa trên AI để cung cấp nội dung học tập cá nhân hóa và theo dõi tiến bộ của nhân viên.
Theo dõi việc hoàn thành khóa học và đánh giá hiệu suất học tập của nhân viên.
Đánh giá hiệu suất:

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất dựa trên AI để tự động theo dõi và đánh giá hiệu suất của nhân viên.
Sử dụng phân tích dữ liệu để xác định các xu hướng và nguyên nhân gây ra sự cố hoặc sai sót trong công việc.
Quản lý thời gian và nghỉ phép:

Tạo lịch làm việc và quản lý thời gian làm việc dựa trên lịch trình của nhân viên.
Xử lý đơn xin nghỉ phép tự động và xác định lịch trình thay thế.
Quản lý dự án và nhiệm vụ:

Sử dụng AI để tạo kế hoạch dự án, phân phối tài nguyên và theo dõi tiến độ công việc.
Theo dõi và báo cáo tự động về tiến trình dự án và hiệu suất công việc của nhân viên.
Dự đoán và quản lý nhu cầu nhân sự:

Sử dụng học máy để dự đoán nhu cầu nhân sự trong tương lai và tối ưu hóa lập kế hoạch tuyển dụng và phát triển nhân viên.
Hỗ trợ quy trình nhân sự tự động:

Tự động hóa các quy trình nhân sự như xử lý hồ sơ, chấm công, và quản lý đối tác và nhà cung cấp.
Phân tích tự động dữ liệu nhân sự:

Sử dụng AI để phân tích dữ liệu nhân sự và tạo báo cáo về sự phát triển của nhân viên, nhu cầu nhân sự, và hiệu suất tổ chức.
Phân tích nhu cầu kỹ năng:

Sử dụng AI để phân tích dữ liệu và dự đoán nhu cầu về các kỹ năng cụ thể trong ngành xây dựng. Điều này có thể giúp các công ty dự án và tổ chức xác định các kỹ năng quan trọng cần cho dự án cụ thể và thời gian tương lai.
Tuyển dụng và đánh giá ứng viên dựa trên kỹ năng:

AI có thể giúp tự động xác định các kỹ năng cần thiết từ hồ sơ và phỏng vấn ứng viên. Hệ thống có thể tự động so khớp ứng viên với các yêu cầu công việc dựa trên kỹ năng.
Học máy để phát triển kỹ năng:

Sử dụng học máy và các ứng dụng học tập điện tử để cá nhân hóa việc đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên. Hệ thống có thể đề xuất các khóa học dựa trên mục tiêu cá nhân và tiến độ học tập của từng người.
Đánh giá hiệu suất dựa trên kỹ năng:

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất dựa trên kỹ năng để theo dõi và đánh giá kỹ năng của nhân viên. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng AI để theo dõi tiến bộ và đề xuất cách để cải thiện kỹ năng cụ thể.
Dự đoán sự phù hợp của kỹ năng:

Sử dụng AI để dự đoán sự phù hợp của kỹ năng với các dự án cụ thể. Điều này có thể giúp quản lý xác định xem một nhân viên cụ thể có thích hợp cho một dự án hay nhiệm vụ nào đó không.
Quản lý thời gian và nguồn lực:

Sử dụng AI để lập kế hoạch và phân phối nguồn lực dựa trên kỹ năng của từng nhân viên. Điều này có thể giúp tối ưu hóa sử dụng nguồn nhân lực và kỹ năng trong dự án.
Theo dõi và báo cáo tự động:

Sử dụng AI để theo dõi hiệu suất công việc dựa trên kỹ năng và tạo các báo cáo tự động về sự phát triển của nhân viên trong việc nắm bắt kỹ năng mới hoặc cải thiện kỹ năng hiện có.
Liên Hệ

Nếu bạn cần - tôi hỗ trợ

Nếu bạn muốn đẩy nhanh nắm bắt những cơ hội về AI - hãy liên hệ tôi để được hỗ trợ. 
CRM form will load here