Browse and buy!

When personal attention matters

Bitrix24 Professional Subscription 100 User 12 Tháng

$66,434,850.00
Close
Bitrix24 Professional Subscription 100 User 12 Tháng
Bitrix24 Professional Subscription 100 User 12 Tháng
Miễn Phí: Không
Số lượng người dùng: 100
Giới hạn số lượng người dùng:
Giới hạn số lượng người dùng:
Dung lượng: 1024GB
Loại phần mềm: Phiên Bản Đám Mây CLOUD
Số ngày triển khai: 7
Số buổi huấn luyện trực tiếp: 5
Số buổi huấn luyện Online: 5
Hỗ trợ qua Chat trực tiếp từ Bitrix24:
Số buổi hỗ trợ qua Zoom 1 năm sau khi bàn giao : 6
Số lượng nhân sự hỗ trợ riêng trong thời gian triển khai: 1
Các quy trình thiết lập : Quy trình xin nghỉ phép / Quy trình yêu cầu thanh toán / Quy trình sáng kiến mới / Quy trình phê duyệt báo cáo / Quy trình bán hàng 1 đường ống
$66,434,850.00
1
Gói

Bitrix24 Professional Subscription 100 User 3 Tháng

$20,781,756.00
Close
Bitrix24 Professional Subscription 100 User 3 Tháng
Bitrix24 Professional Subscription 100 User 3 Tháng
Miễn Phí: Không
Số lượng người dùng: 100
Giới hạn số lượng người dùng:
Giới hạn số lượng người dùng:
Dung lượng: 1024GB
Loại phần mềm: Phiên Bản Đám Mây CLOUD
Số ngày triển khai: 7
Số buổi huấn luyện trực tiếp: 1
Số buổi huấn luyện Online: 2
Hỗ trợ qua Chat trực tiếp từ Bitrix24:
Số buổi hỗ trợ qua Zoom 1 năm sau khi bàn giao : 2
Số lượng nhân sự hỗ trợ riêng trong thời gian triển khai: 0
Các quy trình thiết lập : Quy trình xin nghỉ phép / Quy trình yêu cầu thanh toán / Quy trình sáng kiến mới / Quy trình phê duyệt báo cáo / Quy trình bán hàng 1 đường ống
$20,781,756.00
1
Gói