tái cấu trúc mô hình kinh doanh

Phải bắt đầu từ đâu

Tái cấu trúc là một hoạt động lập kế hoạch, bạn cần nắm rõ hiện trạng, mục tiêu, qua đó tìm hiểu các nguyên nhân chính và đề xuất một giải pháp hiệu quả, nhanh chóng sau khi đã so sánh các phương án. Hạt nhân của tái cấu trúc là tư duy lãnh đạo, nâng cấp năng lực để chuyển hoá nhân sự trước khi áp dụng một quy trình hay công nghệ mới.

Đánh giá doanh nghiệp của bạn ngay

Sử dụng công cụ để đánh giá hiện trạng doanh nghiệp của bạn theo các chỉ tiêu tổng quan và chi tiết về Tài Chính, Kinh doanh, và nhân sự. Dữ liệu của bạn được bảo mật theo thoả thuận, và ban chuyên gia của DCENTER sẽ gửi cho bạn một lộ trình tái cấu trúc hiệu quả. 
Đánh giá doanh nghiệp
hãy thật đơn giản

Các bước tái cấu trúc

Tái cấu trúc như thế nào?

Bước 1: Phân tích hiện trạng 

Phân tích hiện trạng thông qua việc tập hợp số liệu và đo lường thống kê các chỉ số KPI theo BSC của toàn công ty và các phòng ban.

Bước 2: Xây dựng mục tiêu 

Bắt đầu từ tầm nhìn công ty sẽ trở thành thế nào với những mục tiêu SMART, phải dựa trên hiện trạng và nguồn lực để mục tiêu khả thi.

Bước 3. Xác định nguyên nhân 

Tính toán độ lệch chỉ số KPI hiện trạng với KPI mục tiêu và xác định ra các nguyên nhân, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về độ quan trọng hoặc khả năng có thể xử lý ngay. 

Bước 4. nghiên cứu giải pháp

Nghiên cứu các giải pháp để khắc phục các nguyên nhân đó. Nên có cấu trúc tổng thể và đồng bộ trong việc lựa chọn giải pháp. Đánh giá hiệu quả các giải pháp để tìm ra giải pháp tốt nhất (Phù hợp, hiệu quả, nhanh chóng, tích kiệm). Cần thống nhất giải pháp từ ban quản trị, tới các phòng ban chức năng. Nhưng người chủ tuyệt đối phải có chính kiến. 

Bước 4. Triển khai tái cấu trúc

Triển khai phải bắt đầu từ tầm nhìn thực tế, tư duy thông minh, và khát khao đại cục của ban lãnh đạo. Nâng cấp năng lực nhân sự theo các quy trình, quy định, quy chế chuẩn. Tạo động lực thay đổi bằng lực đẩy thông qua chứng minh hiệu quả từng bước với nhân sự, và lực kéo bằng chính sách hành động nghiêm túc của công ty trong hoạt động tái cấu trúc. Sẵn sàng thay đổi các nhân sự cản trở hoạt động tái cấu trúc. 

Bước 5. Đánh giá hiệu quả tái cấu trúc

Hoạt động tái cấu trúc phải được xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả, và có công cụ đo lường và hiệu chỉnh theo từng giai đoạn để phù hợp với các biến đổi của thị trường hoặc thực tế triển khai

Bước 6. Xây dựng quy trình kích hoạt tự động hoá tái cấu trúc

Xây dựng cơ chế tái cấu trúc liên tục mức độ nhân viên, tới cấp phòng ban, và công ty. Nghĩa là có một cơ chế để tự nó hoàn thiện chính nó. Khi hoạt động này diễn ra liên tục thì mô hình kinh doanh luôn thích ứng được thời cuộc

Dịch Vụ Tái Cấu Trúc

Tái Cấu Trúc Hệ Thống Nhân Sự Bằng Bitrix24

Miễn Phí
Không
Giới hạn số lượng người dùng
Không
Giới hạn số lượng người dùng
Không
Loại dịch vụ
Tái cấu trúc / Đào tạo / Huấn luyện / Cung ứng phần mềm
Số tuần ngày triển khai
30
  VND;590,000,000
Gói

Tái Cấu Trúc Hệ Thống Truyền Thông Nội Bộ Bằng Bitrix24

Miễn Phí
Không
Giới hạn số lượng người dùng
Không
Giới hạn số lượng người dùng
Không
Loại dịch vụ
Tái cấu trúc / Đào tạo / Huấn luyện / Cung ứng phần mềm
Số tuần ngày triển khai
30
  VND;199,000,000
cái.

Tái Cấu Trúc Hệ Thống CRM Bằng Bitrix

Miễn Phí
Không
Giới hạn số lượng người dùng
Không
Giới hạn số lượng người dùng
Không
Loại phần mềm
Phiên Bản Đám Mây CLOUD
Loại dịch vụ
Tái cấu trúc / Đào tạo / Huấn luyện / Cung ứng phần mềm
Số tuần ngày triển khai
30
  VND;60,000,000
Gói

Liên hệ với chúng tôi

Hãy liên hệ DCENTER để tư vấn miễn phí hoặc xây dựng lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp của bạn. 

CRM form will load here